บริษัทบั๊กซีเนียร์จำกัด "เราคือมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปีเชื่อถือได้รับประกัน ตาย ยก รัง!!"

กำจัดปลวก

การกำจัดปลวกให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยนั้น ผู้ที่ดำเนินการจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและนิเทศวิทยาของปลวกแต่ละชนิดเป็นอย่างดี อีกทั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกรรมวิธีในการป้องกันกำจัดปลวก และยังต้องรู้จักผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน กำจัดปลวก เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการ เพื่อวางแผนการกำจัดปลวกและวางแนวทางการกำจัดปลวก ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

บริการ กำจัดปลวก ด้วยระบบ Exterra (เอ็กซ์เทอร์ร่า)

ระบบ กำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า ลงในดินในจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่าน ในการออกหาอาหาร และไม่้มีสารพิษเจือปน รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการ กำจัดปลวก การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)

บริการกำจัดปลวก การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคาร เพื่อกำจัดและป้องกัน ปลวก แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการ วางท่อกำจัดปลวก

การทำ Pipe Treatment (Exterra) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกันปลวกการบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อด่วนผ่าน E-mail